Płatności i dostawa

 

Płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności na jeden z następujących sposobów:

        a) przelewem na rachunek wskazany poniżej, w terminie 5. dni roboczych od złożenia zamówienia;

Bank PKO BP SA Odział 1 w Ozimku
14 1020 3668 0000 5102 0120 8289

        b) za pobraniem.

        c) za pomocą bramki Przelewy 24

 1. W przypadku płatności przelewem należy podać w jego treści numer dokumentu proforma wygenerowanego przez system (jego brak utrudni nam skojarzenie płatności z zamówieniem, co tym samym może wydłużyć czas wysyłki).
 2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a/ Sprzedający przyjmuje, że Kupujący odstąpił od transakcji.
 3. Wszelkich płatności za produkt Kupujący zobowiązany jest dokonać w polskich złotych.

 

Wysyłki

 1. Realizacja zamówienia następuje najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych po zarejestrowaniu środków na naszym rachunku bankowym (w przypadku zapłaty przelewem) lub po wybraniu opcji „za pobraniem”.

 

Dostawy

 1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wydanie rzeczy sprzedanej następuje z chwilą powierzenia jej przewoźnikowi.
 2. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie przesyłki nie nosi śladów uszkodzeń lub prób otwarcia (na opakowaniu znajdują się taśmy samoprzylepne z nadrukiem EVK).
 3. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub prób otwarcia Kupujący zobowiązany jest:

a/ sporządzić (w miarę możliwości) dokumentację fotograficzną stanu opakowania,

b/ sprawdzić zawartość przesyłki przed jej odbiorem,

c/ sporządzić przy udziale kuriera Protokół sprawdzenia przesyłki.

 1. Po sprawdzeniu stanu wizualnego zawartości Kupujący ma do wyboru trzy możliwości:

a/ odebranie przesyłki bez zastrzeżeń, jeżeli zawartość przesyłki nie budzi wątpliwości pod względem uszkodzeń mechanicznych,

b/ odebranie przesyłki z zastrzeżeniem wniesienia reklamacji z roszczeniem o odszkodowanie, jeżeli widoczne uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki nasuwają podejrzenie wystąpienia usterek w funkcjonowaniu urządzeń,

c/ odmówienie przyjęcia przesyłki, jeżeli widoczne uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki wskazują na możliwe poważne usterki w funkcjonowaniu urządzeń.

 1. Po stwierdzeniu mechanicznych uszkodzeń zawartości przesyłki Kupujący zobowiązany jest (w miarę możliwości) do sporządzenia ich dokumentacji fotograficznej.
 2. Kopię Protokołu sprawdzenia przesyłki wraz z dokumentacją fotograficzną Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po ich sporządzeniu. Protokół i zdjęcia mogą być wysłane pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 3. W przypadku opisanym w pkt. 4. lit. b/ Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3. dni od odebrania przesyłki sprawdzić stan techniczny urządzeń i prawidłowość ich funkcjonowania.
 4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1. dnia od stwierdzenia tego faktu powiadomić o tym Sprzedającego pocztą elektroniczną.
 5. Na żądanie Sprzedającego Kupujący obowiązany jest przesłać Sprzedającemu produkty wymienione w Protokole sprawdzenia przesyłki lub zgłoszone jako nieprawidłowo funkcjonujące.

Koszt przesyłki pokrywa Sprzedający. Sposób przygotowania przesyłki i jej wysłania określone są w Regulaminie Centrum Serwisowego.

Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego w inny sposób niż opisany w Regulaminie Centrum Serwisowego nie zostaną odebrane przez Sprzedającego.