Regulamin sklepu

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych pracowników oraz doręczycieli podjęliśmy decyzję o nieodbieraniu poczty tradycyjnej. Ze swojej strony nie będziemy też wysyłać pism do Państwa w takiej formie.

W celu przesłania nam korespondencji prosimy o korzystanie wyłącznie z poczty elektronicznej. Zeskanowane pisma należy przesyłać do nas w postaci pliku .pdf na adres poczta@evk.pl

Jeżeli zależy Państwu na otrzymaniu potwierdzenia odebrania przez nas przesyłki, prosimy o dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa programie pocztowym. W rezultacie otrzymacie Państwo na swojego maila informacje o dostarczeniu nam przesyłki oraz o odczytaniu jej przez nas.

Odpowiedź na Państwa korespondencję wysyłać będziemy również wyłącznie w formie elektronicznej na adres, z którego Państwo wysłaliście pismo do nas.

W sprawach ważnych, na przykład umowy, możecie Państwo posłużyć się podpisem kwalifikowanym. Z naszej strony taki dokument również zostanie opatrzony takim podpisem.

Mamy nadzieję na to, że podzielicie Państwo troskę o dobro Państwa i naszych współpracowników oraz doręczycieli i zaakceptujecie taką formę załatwiania spraw.

 
Zespół EVK

Witamy Państwa w naszym Sklepie internetowym.

Jesteśmy firmą, która w branży IT działa od 1986 r.

Właścicielem Sklepu jest:

EVK Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9
46-043 Biestrzynnik
NIP 7541965669
Sąd Rejonowy w Opolu KRS
196030
Rachunek do płatności: Bank PKO BP SA Odział 1 w Ozimku
14 1020 3668 0000 5102 0120 8289
e-mail: sklep@evk.pl
tel.: 77 465 21 78

 

Regulamin zakupów w Sklepie EVK

 

I. Informacje ogólne

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu EVK Sp. z o.o. zwana jest Sprzedającym, natomiast składający zamówienie Kupującym.
 2. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się i akceptuje dokumenty będące integralną częścią niniejszego Regulaminu:

a/ Warunki gwarancji,

b/ Warunki opieki serwisowej,

c/ Regulamin Centrum Serwisowego.

 1. Ceny podawane w Sklepie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) i brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny obowiązują przy zakupie jednego produktu. Kupujący zainteresowany większą ilością tego samego produktu lub zakupem kilku różnych produktów proszony jest o nawiązanie z nami kontaktu.
 3. Koszty transportu stanowią odrębną pozycję i nie są składnikiem ceny.
 4. Każda transakcja dokumentowana jest fakturą wysyłaną pocztą elektroniczną.
 5. Karta gwarancyjna dołączana jest do przesyłki.
 6. Nie istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych produktów.
 7. Zdjęcia produktów to najczęściej zdjęcia poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu oferowanego produktu.
 8. Wszystkie wystawiane w Sklepie produkty (o ile nie zaznaczono inaczej w opisie) są używane, przetestowane i w pełni sprawne technicznie. Mogą nosić drobne ślady zwykłego użytkowania w postaci przetarć, rys, wgnieceń.

II. Zamówienia

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego nie można potwierdzić przez kontakt telefoniczny lub e-mail.

III. Płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności na jeden z następujących sposobów:

        a) przelewem na rachunek wskazany powyżej w terminie 5. dni roboczych od złożenia zamówienia;

        b) za pobraniem.

        c) za pomocą bramki Przelewy 24

 1. W przypadku płatności przelewem należy podać w jego treści numer dokumentu proforma wygenerowanego przez system (jego brak utrudni nam skojarzenie płatności z zamówieniem, co tym samym może wydłużyć czas wysyłki).
 2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a/ Sprzedający przyjmuje, że Kupujący odstąpił od transakcji.
 3. Wszelkich płatności za produkt Kupujący zobowiązany jest dokonać w polskich złotych.

IV. Wysyłki

 1. Na czas realizacji składa się czas przygotowania do wysyłki + czas transportu.

  Czas przygotowania wynosi:

  • 1-2 dni robocze
  • W przypadku komputerów i notebooków, które wymagają instalacji oprogramowania: 4 dni robocze

Czas liczony jest od zarejestrowania wpłaty lub wybrania opcji za pobraniem. Czas transportu zależny jest od przewoźnika.

V. Dostawy

 1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wydanie rzeczy sprzedanej następuje z chwilą powierzenia jej przewoźnikowi.
 2. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie przesyłki nie nosi śladów uszkodzeń lub prób otwarcia (na opakowaniu znajdują się taśmy samoprzylepne z nadrukiem EVK).
 3. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub prób otwarcia Kupujący zobowiązany jest:

a/ sporządzić (w miarę możliwości) dokumentację fotograficzną stanu opakowania,

b/ sprawdzić zawartość przesyłki przed jej odbiorem,

c/ sporządzić przy udziale kuriera Protokół sprawdzenia przesyłki.

 1. Po sprawdzeniu stanu wizualnego zawartości Kupujący ma do wyboru trzy możliwości:

a/ odebranie przesyłki bez zastrzeżeń, jeżeli zawartość przesyłki nie budzi wątpliwości pod względem uszkodzeń mechanicznych,

b/ odebranie przesyłki z zastrzeżeniem wniesienia reklamacji z roszczeniem o odszkodowanie, jeżeli widoczne uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki nasuwają podejrzenie wystąpienia usterek w funkcjonowaniu urządzeń,

c/ odmówienie przyjęcia przesyłki, jeżeli widoczne uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki wskazują na możliwe poważne usterki w funkcjonowaniu urządzeń.

 1. Po stwierdzeniu mechanicznych uszkodzeń zawartości przesyłki Kupujący zobowiązany jest (w miarę możliwości) do sporządzenia ich dokumentacji fotograficznej.
 2. Kopię Protokołu sprawdzenia przesyłki wraz z dokumentacją fotograficzną Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po ich sporządzeniu. Protokół i zdjęcia mogą być wysłane pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 3. W przypadku opisanym w pkt. 4. lit. b/ Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3. dni od odebrania przesyłki sprawdzić stan techniczny urządzeń i prawidłowość ich funkcjonowania.
 4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1. dnia od stwierdzenia tego faktu powiadomić o tym Sprzedającego pocztą elektroniczną.
 5. Na żądanie Sprzedającego Kupujący obowiązany jest przesłać Sprzedającemu produkty wymienione w Protokole sprawdzenia przesyłki lub zgłoszone jako nieprawidłowo funkcjonujące.

Koszt przesyłki pokrywa Sprzedający. Sposób przygotowania przesyłki i jej wysłania określone są w Regulaminie Centrum Serwisowego.

Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego w inny sposób niż opisany w Regulaminie Centrum Serwisowego nie zostaną odebrane przez Sprzedającego.

VI. Gwarancje

 1. Na Sprzedającym ciąży obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Każdy oferowany produkt objęty jest gwarancją.
 3. Okres gwarancji podany jest w opisie produktu.
 4. Warunki gwarancji dostępne są tutaj: Warunki gwarancji
 5. Procedury rozpatrywania i załatwiania reklamacji związanych z naprawą produktu opisane są w Regulaminie Centrum Serwisowego i znajdują się tutaj: Regulamin Centrum Serwisowego

VII. Rękojmia i reklamacje

 1. Kupujący będący konsumentem może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów, jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną, a wady te zostaną stwierdzone w terminie dwóch lat od dnia wydania mu produktu, jeżeli produkt był nowy oraz w terminie jednego roku od dnia wydania mu produktu, jeżeli produkt był używany.

Po tym okresie uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie czternastu dni od dnia ich złożenia.

 1. Kupujący będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć produkt wadliwy na adres Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedawcą sposobu dostarczenia reklamowanego produktu.
 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją. Zasady udzielania gwarancji i składania reklamacji związanych z roszczeniami gwarancyjnymi opisane zostały w pkt. VI.
 3. W stosunku do sprzedaży produktów na rzecz Kupującego nie będącego konsumentem, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Kupujący nie będący konsumentem może złożyć reklamację dotyczącą zawartej umowy sprzedaży z uwzględnieniem jednak ustępu 4. niniejszego punktu. Sprzedawca rozpoznaje tak złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jej złożenia.

VIII. Odstąpienie od umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów)

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie do czternastu dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie.
 2. Jeżeli zdecydujecie się Państwo odstąpić od umowy, prosimy poinformować nas o tej decyzji. Można w tym celu skorzystać z poniższego wzoru:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
EVK Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik; e-mail: sklep@evk.pl;
faks: 77 465 27 78

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

........................................................................................................

Data odbioru rzeczy: ...........................

Imię i nazwisko konsumenta:

.........................................................................................................

Adres konsumenta:

.........................................................................................................

Dane do zwrotu płatności:

Imię

i nazwisko właściciela rachunku bankowego:

.........................................................................................................

Nazwa banku:

.........................................................................................................

Numer rachunku:

.........................................................................................................

Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

.........................................................................................................

Data: ...........................

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Sprzedający zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach dokonywanych zakupów za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych oraz oświadcza, iż owe dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.
 3. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.
 4. Dane osobowe są przez Kupującego przekazywane Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie koniecznych danych osobowych uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na każdym etapie realizacji umowy. Kupujący ma również prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych.
 6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Kupujących ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego.
 7. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Kupujących.
 8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
 9. a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Kupujących,
 10. b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
 11. c) statystycznych.
 12. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron internetowych Sklepu.

X. Warunki testowania baterii

 1. Bateria ładowana do pełna.
 2. Rozładowanie bez obciążenia.
 3. Badanie przeprowadzone w temperaturze pokojowej.
 4. Czas do pełnego rozładowania baterii.

Bateria znajdująca się w przesyłce jest w wyniku przeprowadzonego testu w pełni rozładowana. Przed rozpoczęciem pracy zaleca się całkowite naładowanie baterii. Ładowanie może potrwać kilka godzin.

XI. Rozstrzyganie sporów

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem konsumenckim przy każdym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się tutaj: www.uokik.gov.pl

 1. Spory powstałe w wyniku realizacji umowy sprzedaży produktów lub realizacji usług zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem poddane zostaną pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 77 465 21 78
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl